Pravidlá používania

súborov Cookies

Tieto pra­vidlá sa tý­kajú po­u­ží­va­nia web stránky draga.sk 

Po­sky­to­va­te­ľom a pre­vádz­ko­va­te­ľom stránky je spo­loč­nosť D.R.A.G.A. s.r.o., zo síd­lom Levočská 107, 080 01 Prešov, IČO: 52 754 910, za­pí­saná v Ob­chod­nom re­gis­tri Ok­res­ného súdu Prešov, od­diel: Sro, vložka č. 39302/P, za­lo­žená v Slo­ven­skej re­pub­like.

 

Pra­vidlá po­u­ží­va­nia Co­okies: 

1. draga.sk.sk  na web stránke po­u­žíva prog­ramy na zís­ka­va­nie in­for­má­cií co­okies o uží­va­te­ľoch. Co­okies je malý dá­tový sú­bor, ktorý sa ukladá vo Va­šom za­ria­dení (napr. v mo­bil­nom za­ria­dení alebo po­čí­tači) pri po­u­ží­vaní web stránky a na ur­čitý čas ucho­váva in­for­má­cie o Va­šich za­ria­de­niach, kro­koch a na­sta­ve­niach. Sú­bor co­okies umožní web stránke pri ďal­šej náv­števe roz­poz­nať Váš pre­hlia­dač alebo ukla­dať Vaše na­sta­ve­nia a iné in­for­má­cie. Je to bežná prax väč­šiny we­bo­vých stránok. 

2. draga.sk  môže umiest­niť do Vášho za­ria­de­nia vlastné sú­bory co­okies, pri­čom in­for­má­cie a údaje zís­kané z týchto sú­bo­rov sa spra­vujú pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia . 

3. V rámci web stránky mô­žeme po­u­ží­vať dva druhy Co­okies, tzv. per­sis­tent co­okies alebo ses­sion co­okies. Za­tiaľ čo ses­sion co­okies sa vy­mažú po za­vretí Vášho pre­hlia­dača, per­sis­tent co­okies zo­stanú vo Va­šom za­ria­dení aj po za­vretí Vášho pre­hlia­dača a po­u­žijú sa pri Va­šej ďal­šej náv­števe web stránky. 

4. Web stránka môže po­u­ží­vať aj iné ná­stroje na sle­do­va­nie a zis­ťo­va­nie in­for­má­cií o uží­va­te­ľoch s po­dob­nou fun­kci­ona­li­tou (napr. web be­a­cony, Flash co­okies, sle­do­va­cie URL). 

5. draga.sk  po­u­žíva co­okies a po­dobné sle­do­va­cie ná­stroje na via­cero úče­lov, najmä za úče­lom: 

a. sprí­stup­ne­nia, pre­vádz­ko­va­nia Web stránky a jej fun­kci­ona­lít v po­ža­do­va­nej kva­lite a kom­forte pre uží­va­teľa, napr. au­to­ma­tic­kým pri­hlá­se­ním do uží­va­teľ­ského konta, zais­te­ním bez­peč­nosti po pri­hlá­sení, vkla­da­ním prís­pev­kov a ko­men­tá­rov a po­čí­ta­ním zo­bra­ze­nia a spus­te­nia vi­deí; 

b. sprí­stup­ne­nia, pre­vádz­ko­va­nia web stránky a jej fun­kci­ona­lít na rôz­nych we­bo­vých strán­kach, za­ria­de­niach a pre­hlia­da­čoch; 

c. mo­ni­to­ro­va­nia a ana­lýzy vý­konu, pre­vádzky a efek­ti­vity web stránky a jej zlep­še­nia, napr. koľko náv­štev­ní­kov (uží­va­te­ľov) bolo na web stránke, či aké pre­hlia­dače po­u­ží­vajú; 

d. za­brá­ne­nia zne­uži­tia web stránky a pre­ven­cie a od­ha­le­nia pod­vod­ného alebo inak ne­vhod­ného sprá­va­nia.